JUDr. Jiří Sobotka

číslo osvědčení advokáta u ČAK : 00619

Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981 nastoupil jako advokátní koncipient v Advokátní poradně Kolín, kde se v roce 1985 stal advokátem. Roku 1988 se přemístil do Advokátní poradny v Nymburce, kde v roce 1990 založil společnou advokátní kancelář s JUDr. Josefem Haškem. Po jeho odchodu do důchodu došlo k založení společné advokátní kanceláře s JUDr. Liborem Fiedlerem. 

Kontaktujte mě:

6 + 1 = ?

Poskytuje právní služby zejména v tomto rozsahu:

Občanské právo

Kompletní servis při převodu nemovitostí

 • sepis kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • advokátní úschova peněz a listin
 • sepis a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • úřední ověření podpisu na smlouvy připravované advokátem

Právní posouzení smluvních dokumentů předložených klientem

Nájemní vztahy

 • příprava a sepis smluv o nájmu bytů, prostor sloužících k podnikání, pachtovních smluv

Právní vymáhání pohledávek

 • sepis výzvy k zaplacení pohledávky
 • jednání s protistranou
 • sepis dohody o splátkách a uznání dluhu
 • sepis žaloby o zaplacení a zastoupení v soudním řízení
 • sepis exekučního návrhu a zastoupení v exekučním řízení

Rodinné právo

Sepis smluvních dokumentů a soudních podání, jednání s protistranou a zastoupení v soudním řízení v záležitostech:

 • rozvodu manželství
 • péče o nezletilé děti
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vyživovací povinnost mezi manželi a mezi rodiči a dětmi
 • určování a popírání otcovství

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní služby ve věci zákona o soudnictví ve věci mládeže

Insolvenční právo a exekuční řízení

 • právní pomoc v insolvenčním řízení včetně přihlašování pohledávek
 • právní pomoc v exekučním řízení

Pracovní právo

 • sepis pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru
 • zastoupení v pracovněprávních sporech

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zejména újmy na zdraví

 • uplatnění nároků u viníka újmy
 • uplatnění nároků u pojišťovny
 • zastoupení klienta při jednání s protistranou a v soudním řízení

Bytové právo

 • sepis prohlášení vlastníka
 • sepis smlouvy o převodu jednotky

Obchodní společnosti

 • Společenství vlastníků
 • poradenství ve věcech obchodních korporací a spolků
 • sepis návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku
 • sepis smlouvy o převodu obchodního podílu

Zastupování obcí

 • příprava a kontrola smluv a dalších dokumentů
 • zastupování obcí v soudních a správních řízeních

Správní právo

 • specializace na obchodování s chráněnými druhy živočichů a rostlin