JUDr. Libor Fiedler

číslo osvědčení advokáta u ČAK: 07531 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vystudoval v roce 1986. Soukromou praxi začal vykonávat nejprve jako komerční právník. V roce 1996 se stal advokátem. Advokacii vykonával nejprve samostatně. Od roku 2004 vykonává advokacii ve společné kanceláři s JUDr. Jiřím Sobotkou.

Kontaktujte mě:

1 + 2 = ?

Poskytuji právní služby zejména v tomto rozsahu:

Občanské právo

 • KOMPLETNÍ SERVIS při PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
 • Sepis kupní smlouvy, darovací smlouvy , směnné smlouvy, smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA
 • Sepis a podání NÁVRHU na VKLAD do katastru nemovitostí
 • ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ PODPISU na smlouvy připravované advokátem

Právní posouzení smluvních dokumentů předložených klientem


Právní VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • Sepis výzvy k zaplacení pohledávky
 • Jednání s protistranou
 • Sepis dohody o splátkách a uznání dluhu
 • Sepis žaloby o zaplacení a zastoupení v soudním řízení
 • Sepis exekučního návrhu a zastoupení v exekučním řízení

Rodinné právo

Sepis smluvních dokumentů a soudních podání, jednání s protistranou a zastoupení v soudním řízení v záležitostech:

 • ROZVODU MANŽELSTVÍ
 • PÉČE O NEZLETILÉ DĚTI
 • VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELÚ
 • VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI mezi MANŽELI a mezi RODIČI a DĚTMI
 • URČENÍ a POPŘENÍ OTCOVSTVÍ

Trestní právo

 • OBHAJOBA klientů v trestním řízení
 • zastupování POŠKOZENÝCH v trestním řízení
 • právní služby ve věci zákona o SOUDNICTVÍ ve věci MLÁDEŽE

Insolvenční právo a exekuční řízení

 • Sepis návrhů na ODLUŽENÍ
 • Právní pomoc v insolvenčním řízení
 • Právní pomoc v exekučním řízení

Pracovní právo

 • sepis PRACOVNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 • zastoupení v PRACOVNĚPRÁVNÍCH SPORECH

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zejména újmy na ZDRAVÍ

 • uplatnění nároků u viníka újmy
 • uplatnění nároků u pojišťovny
 • zastoupení klienta při jednání s protistranou a v soudním řízení

Bytové právo

 • sepis PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA
 • Sepis SMLOUVY o PŘEVODU JEDNOTKY

Spolky

 • Obchodní společnosti
 • Společenství vlastníků
 • Poradenství ve věcech obchodních korporací a spolků
 • sepis návrhů na zápis změn do obchodního/ spolkového rejstříku
 • sepis smlouvy o převodu obchodního podílu

Zastupování obcí

 • příprava a kontrola smluv a dalších dokumentů
 • zastupování obcí v soudních a správních řízeních